CENNÍK POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb –pobytová forma, Harmónia, n.o. OCEAN Senica

Tento cenník poskytovaných služieb sa vydáva súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní .

1. Ubytovanie

dvoj, trojlôžková izba 12,80 € / deň
jednolôžková izba 16,80 € / deň
neobsadenie jedného lôžka na izbe 12,80 + 12,80 € / deň

2. Odborné činnosti

v zmysle § 38 čl.2 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov) a obslužné činnosti (upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné
vybavenie)
Klient s rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu IV. – VI. stupeň 3,00 €/deň

3. Stravovanie

Služba Cena

Strava

Strava vrátane 2. večere (diabetici)

8,60 € / deň

9,10 € / deň

Raňajky

Desiata

1,00€ / deň

0,00€/deň

Obed 5,10 € / deň
Olovrant 0,80 € / deň

Večera

2. večera

1,40 € / deň

0,50 € / deň

Výpočet úhrady za sociálne služby spolu:

Klient s rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu IV. – VI. stupeň
Ubytovanie 12,80 €/ deň
Stravovanie 8,60 €/ deň
Obslužné činnosti – upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva 3,00 €/ deň
Výška úhrady za sociálnu službu spolu 24,40 €/ deň
Výška úhrady za mesiac  
28 dní 683,20 €
30 dní 732,00 €
31 dní 756,40
   
Klient samoplatca 34,50 €/deň

4. Fakultatívne služby

(napr. pedikúra, kaderníčka, masáž,... ) sú zabezpečované na základe individuálneho želania a na náklady klienta podľa cenníka poskytovateľa danej služby.

 

Administratívny poplatok: -vedenie depozitu, vystavovanie faktúr, potvrdení,... 5,00 €/ mesiac
Liekovka – jednorazová platba 3,50 €/ kus
Sprevádzanie klienta – mesto Senica - sanitkou 5,00 €/za hodinu
Sprevádzanie klienta - mesto Senica – autom 10,00 €
Sprevádzanie klienta – mimo mesta Senica 5,00 €/za hodinu
Masáž celková 10,00 €
Rehabilitácia 1 krát 3,00 €
Pedikúra 15,00 € (+ 2 € tamponáda)
Kaderníčka 9,00 €
Počítač 4,00 € / mesiac
TV 4,00 € / mesiac
Rádio 1,50 € / mesiac
Chladnička 7,50 € / mesiac
Rýchlovarná kanvica 4,00 € / mesiac
Revízia osobného spotrebiča podľa platnosti 3,00 €/ spotrebič

Platnosť cenníka je od 01. 01. 2024. Tento cenník nahrádza a ruší predchádzajúce cenníky.

TOP