CENNÍK POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb –pobytová forma, Harmónia, n.o. OCEAN Senica

Tento cenník poskytovaných služieb sa vydáva súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní .

1. Ubytovanie

dvoj, trojlôžková izba 10,50 € / deň
jednolôžková izba 14,50 € / deň
neobsadenie jedného lôžka na izbe 10,50 + 10,50 € / deň

2. Odborné činnosti

v zmysle § 38 čl.2 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov) a obslužné činnosti (upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné
vybavenie)
Klient s rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu IV. – VI. stupeň 3,00 €/deň

3. Stravovanie

Služba Cena
Strava 5,40 € / deň
Raňajky 0,80 € / deň
Obed 2,60 € / deň
Olovrant 0,50 € / deň
Večera 1,50 € / deň

Výpočet úhrady za sociálne služby spolu:

Klient s rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu IV. – VI. stupeň
Ubytovanie 10,50 €/ deň
Stravovanie 5,40 €/ deň
Obslužné činnosti – upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva 3,00 €/ deň
Výška úhrady za sociálnu službu spolu 18,90 €/ deň
Výška úhrady za mesiac  
28 dní 529,20 €
30 dní 567,00 €
31 dní 585,90 €
   
Klient samoplatca 35,50 €/deň

4. Fakultatívne služby

(napr. pedikúra, kaderníčka, masáž,... ) sú zabezpečované na základe individuálneho želania a na náklady klienta podľa cenníka poskytovateľa danej služby.

 

Administratívny poplatok: -vedenie depozitu, vystavovanie faktúr, potvrdení,...

 

5,00 €/ mesiac
Liekovka – jednorazová platba

 

3,50 €/ kus
Sprevádzanie klienta – mesto Senica - sanitkou

 

5,00 €/za hodinu
Sprevádzanie klienta - mesto Senica – autom

 

10,00 €
Sprevádzanie klienta – mimo mesta Senica

 

5,00 €/za hodinu
Masáž celková

 

10,00 €
Rehabilitácia 1 krát

 

3,00 €
Pedikúra

 

8,00 €
Kaderníčka

 

6,00 €
Počítač

 

4,00 € / mesiac
TV

 

4,00 € / mesiac
Rádio

 

1,50 € / mesiac
Chladnička

 

7,50 € / mesiac
Rýchlovarná kanvica

 

4,00 € / mesiac
Revízia osobného spotrebiča podľa platnosti

 

3,00 €/ spotrebič

Platnosť cenníka je od 01. 01. 2019. Tento cenník nahrádza a ruší predchádzajúce cenníky.

TOP