CENNÍK POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb –pobytová forma, Harmónia, n.o. OCEAN Senica

Tento cenník poskytovaných služieb sa vydáva súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní .

1. Ubytovanie

dvoj, trojlôžková izba 11,50 € / deň
jednolôžková izba 15,50 € / deň
neobsadenie jedného lôžka na izbe 11,50 + 11,50 € / deň

2. Odborné činnosti

v zmysle § 38 čl.2 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov) a obslužné činnosti (upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné
vybavenie)
Klient s rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu IV. – VI. stupeň 3,00 €/deň

3. Stravovanie

Služba Cena

Strava

Strava vrátane 2. večere (diabetici)

6,21 € / deň

6,56 € / deň

Raňajky 0,98 € / deň
Obed 3,26 € / deň
Olovrant 0,72 € / deň

Večera

2. večera

1,25 € / deň

0,35 € / deň

Výpočet úhrady za sociálne služby spolu:

Klient s rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu IV. – VI. stupeň
Ubytovanie 11,50 €/ deň
Stravovanie 6,21 €/ deň
Obslužné činnosti – upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva 3,00 €/ deň
Výška úhrady za sociálnu službu spolu 20,71 €/ deň
Výška úhrady za mesiac  
28 dní 579,88 €
30 dní 621,30 €
31 dní 642,01 €
   
Klient samoplatca 30,81 €/deň

4. Fakultatívne služby

(napr. pedikúra, kaderníčka, masáž,... ) sú zabezpečované na základe individuálneho želania a na náklady klienta podľa cenníka poskytovateľa danej služby.

 

Administratívny poplatok: -vedenie depozitu, vystavovanie faktúr, potvrdení,...

 

 

 

 

5,00 €/ mesiac
Liekovka – jednorazová platba

 

 

 

 

3,50 €/ kus
Sprevádzanie klienta – mesto Senica - sanitkou

 

 

 

 

5,00 €/za hodinu
Sprevádzanie klienta - mesto Senica – autom

 

 

 

 

10,00 €
Sprevádzanie klienta – mimo mesta Senica

 

 

 

 

5,00 €/za hodinu
Masáž celková

 

 

 

 

10,00 €
Rehabilitácia 1 krát

 

 

 

 

3,00 €
Pedikúra

 

 

 

 

9,00 €
Kaderníčka

 

 

 

 

8,00 €
Počítač

 

 

 

 

4,00 € / mesiac
TV

 

 

 

 

4,00 € / mesiac
Rádio

 

 

 

 

1,50 € / mesiac
Chladnička

 

 

 

 

7,50 € / mesiac
Rýchlovarná kanvica

 

 

 

 

4,00 € / mesiac
Revízia osobného spotrebiča podľa platnosti

 

 

 

 

3,00 €/ spotrebič

Platnosť cenníka je od 01. 01. 2021. Tento cenník nahrádza a ruší predchádzajúce cenníky.

TOP