Dokument na stiahnutie

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2)
v zariadení sociálnych služieb

(Otvorený dokument)

 

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Účel vydania

1.1 Účelom vydania smernice Zariadenia sociálnych služieb a domova sociálnych služieb Harmónia n.o. OCEAN Senica je:
- zabezpečenie koordinovanej informovanosti ohľadom rizík spojených so šírením infekcie spôsobenej koronavírusom (ďalej „COVID-19“);
- vytvorenie podmienok pre prevenciu negatívneho dopadu a stresu prijímateľov sociálnych služieb (ďalej aj „klienti“1), ich rodinných príbuzných a známych, ako aj zamestnancov a manažmentu zariadenia sociálnych služieb (ďalej „ZSS“);
- formulácia preventívnych opatrení, ktoré smerujú k zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19 a postupov pri výskyte podozrivých a potvrdených prípadov koronavírusu u klientov alebo zamestnancov zariadenia.

1.2 Smernica je integrálnou súčasťou postupov a pravidiel prevencie krízových situácií a určenia postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia v ZSS, v súlade s ustanovením §10 a kritériom 2.6 podmienok kvality poskytovaných sociálnych
služieb podľa prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o sociálnych službách“).

1.3. Poskytovanie sociálnej služby vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti a autonómie prijímateľov sociálnych služieb, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam. Poskytovateľ sociálnej služby preto aj v čase krízových situácií vytvára podmienky k podpore a zachovaniu základných
ľudských práv a slobôd všetkých osôb v ZSS.

Článok 2
Súvisiace predpisy a usmernenia

2.1. Poskytovateľ sociálnych služieb sa vzhľadom na dosiahnutie účelu smernice riadi najmä nasledovnými predpismi:
- Nariadenie vlády č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie;
- Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu;
- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- Zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.2 Poskytovateľ sociálnych služieb Harmónia n.o. OCEAN Senica postupuje pri výkone preventívnych a krízových opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 podľa odporúčaní, záväzných postupov a usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR
SR“), Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalších subjektov verejnej správy, ktoré sú zverejnené na webovom sídle MPSVR SR.

2 Por. https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/ 2 Por. https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

2.3 Za týmto účelom riaditeľ 3 zariadenia alebo ním poverená osoba denne sleduje aktuálne informácie na webovom sídle MPSVR SR a ďalších relevantných inštitúcií.

Článok 3
Osobitý charakter predpisu – otvorenosť

3.1 Vzhľadom na skutočnosť, že odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú, je tento dokument chápaný ako otvorený a podľa potreby je nevyhnutné ho
aktualizovať, dopĺňať a meniť.

3.2 Zmeny v dokumente budú vyznačené farebne kvôli lepšej prehľadnosti. Zamestnanci a klienti budú o nich pravidelne informovaní. Zodpovednosť za informovanie o zmenách má riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec.

DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 4
Informovanosť o víruse a ochorení COVID-19

4.1 Základným predpokladom úspešnej prevencie sú dostupné a zrozumiteľné informácie ohľadom rizík súvisiacich s novým koronavírusom, spôsoboch jeho prenosu, príznakoch ochorenia COVID-19 a preventívnych opatreniach.

4.2 Za koordinovanú informovanosť je v ZSS zodpovedný riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec. Náležitá informovanosť je dôležitá pre všetkých zamestnancov zariadenia, klientov ako aj ich rodinných príbuzných a známych. Zodpovedná osoba zabezpečí, aby informovanosť bola pre
všetkých zrozumiteľná a dostupná.

4.3 SARS-CoV-2 je respiračný vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. K prenosu dochádza primárne kontaktom s infikovanou osobou, ktorá najmä pri hovorení, kašľaní a kýchaní šíri infekčné kvapôčky do svojho okolia. Prenos je možný tiež predmetmi čerstvo kontaminovanými sekrétmi
infikovaného človeka. Vírus sa podarilo izolovať zo vzoriek odobratých z dolných dýchacích ciest, ale aj zo sterov z nosohltana aj hrdla, v sére, krvi, v slinách, moči a stolici.

4.4 Testovanie na prítomnosť koronavírusu sa môže realizovať aj preventívne. Samotné testovanie ešte neznamená, že niekto v ZSS je nositeľom vírusu.

4.5 Príznaky ochorenia COVID-19 sú najmä:

- teplota nad 38°C (pozor! u starších a imunitne oslabených klientov môže telesná teplota zostať nízka, preto treba zvážiť aj iné príznaky a poradiť sa s lekárom),
- kašeľ,
- sťažené dýchanie (tzv. dýchavica, klient nevie dokončiť nádych – ľudovo „nevie sa dodýchnuť“, prípadne má zrýchlené dýchanie),
- bolesť svalov
- únava.

Vo všeobecnosti môže táto infekcia spôsobiť závažnejšie príznaky u klientov s oslabeným imunitným systémom, a to najmä:

- seniorov nad 70 rokov,
- klientov s chronickým ochorením (onkologické ochorenie, pľúcne ochorenie, srdcovo-cievne ochorenia),
- klientov liečených imunosupresívnymi (imunitný systém potláčajúcimi) liekmi.

4.6 Nakoľko súčasne s týmto ochorením prebieha aj každoročná sezónna epidémia chrípky a iných respiračných infekcií, je možné, že podobné príznaky môžu súvisieť aj s iným respiračným infekčným ochorením, preto je potrebné zachovať rozvahu a kontaktovať všeobecného lekára, alebo
v prípade nejasností hygienika príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len„RÚVZ“) a riadiť sa ich usmerneniami.

Článok 5
Prevencia šírenia vírusovej infekcie a ochorenia COVID-19

5.1 Všeobecné zásady šírenia respiračných chorôb Najlepším spôsobom, ako zabrániť nákaze, je vyhnúť sa expozícii (t. j. stretnutiu) s infikovaným
človekom alebo expozícii s vírusom. Všeobecné zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov, vrátane SARS-CoV-2, sú nasledovné:
- vyhnúť sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením
- skrátiť pobyt v priestoroch, kde sa nachádza veľké množstvo ľudí
- často si umývať ruky teplou vodou a mydlom (najmä pri priamom kontakte s chorými alebo izolovanými pri čakaní na výsledky v prostredí zariadenia sociálnych služieb alebo ich okolí) ak mydlo s dezinfekčným účinkom v dávkovači nie je dostupné ako ďalší stupeň po umytí rúk je
vhodné použiť dezinfekčný gél na báze alkoholu
- účinnosť umývania rúk možno zvýšiť použitím dezinfekčného mydla s virucídnym účinkom. Dezinfekcia je v ZSS realizovaná v súlade s Prílohami č. 3 a 4 tohto dokumentu.

5.2 Umývanie rúk

5.2.1 Zamestnanci ZSS by si mali umývať ruky najmä:
- pred odchodom z domu,
- pri príchode do práce,
- po použití toalety,
- po prestávke a denných pracovných činnostiach,
- pred prípravou jedla a nápojov,
- pred a po konzumácii jedla a nápojov, vrátane desiat,
- po manipulácii s odpadom a odpadovým košom,
- pred odchodom z práce,
- pri príchode domov,
- po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným klientom.

Dôležité je nepoužívať spoločné uteráky, predmety osobnej potreby a dodržiavať zásady dezinfekcie povrchov v zmysle prevádzkového poriadku a po každej činnosti, pri ktorej došlo k ich kontaminácii a vetrať.

5.2.2 Klienti ZSS by si mali umývať ruky najmä:
- po použití toalety,
- pred a po konzumácii jedla a nápojov, vrátane desiat,
- po návrate do vnútorných priestorov zariadenia z vychádzky (v areáli zariadenia),
- po manipulácii s odpadom a odpadovým košom,
- po návrate do ZSS z pobytu mimo zariadenia,
- pred a po návšteve nemocnice, lekára.
Dôležité je nepoužívať spoločné uteráky, predmety osobnej potreby.

5.3 Prekrytie horných dýchacích ciest (tvárové rúška)

5.3.1 V súlade s nariadením hlavného hygienika SR je dôležitým preventívnym opatrením zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (tvárové rúška), ktoré poskytuje bariérovú ochranu pred kvapôčkovou nákazou. Je dôležité, aby rúško bolo nasadené
podľa pokynov výrobcu.

5.3.2 Po použití by malo byť rúško odstránené uvoľnením šnúrok na zadnej časti (nikdy neodstraňovať rúško uchopením rúška jeho časťou pokrývajúcou tvár) a zlikvidovať rúško ako infekčný odpad. Po odložení rúška do odpadu je potrebné vykonať hygienu rúk.

5.3.3 ZSS zabezpečí pre všetkých pracovníkov a klientov dostatočné množstvo ochranných rúšok.

5.3.4 Inštrukcie ohľadom adekvátneho používania rúšok v ZSS koordinuje vedúci ošetrovateľského úseku10 alebo ním poverený pracovník.

5.3.5 Výnimky z nosenia rúšok budú starostlivo zvážené vzhľadom na osoby s poruchami autistického spektra11, v úzkej spolupráci odborných zamestnancov s danou osobou, jej rodinnými príbuznými a v prípade potreby aj s lekárom a inými osobami. O výnimkách z nosenia ochranných
rúšok budú informovaní aj ostatní klienti a všetci pracovníci ZSS.

5.4 Zákaz návštev a odporúčanie k obmedzeniu pohybu klientov mimo areálu zariadenia

5.4.1 Poskytovateľ sociálnej služby v zariadení poskytujúcom pobytovú sociálnu službu rešpektuje zákaz návštev a postupuje v súlade s Odporúčaním k obmedzeniu pohybu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19.

5.4.2 O týchto opatreniach informuje ZSS nasledovným spôsobom:
- na nástenke vo vestibule zariadenia
- prostredníctvom rozhlasu
- stručnými oznamami na viditeľných miestach vo verejne dostupných priestoroch v zariadení,
- osobnou komunikáciou s klientmi,
- elektronickou, telefonickou komunikáciou s ich rodinnými príbuznými,
- informovaním na svojom webovom sídle.

5.4.3 Pri komunikácii zákazu návštev a odporúčaní k obmedzeniu pohybu mimo areálu zariadenia je potrebné pri vysvetlení ich obsahu a dôležitosti použiť metódy a techniky sociálnej práce v oblasti komunikácie, a to:
a) v závislosti od fyzických a duševných možností a schopností konkrétneho klienta porozumieť týmto zákazom,
b) kontaktovaním so svojimi príbuznými, priateľmi a známymi telefonickou, e-mailovou komunikáciou alebo prostredníctvom videohovoru, aby sa zmiernili negatívne dôsledky ich izolácie.

5.4.4 V ZSS sa naďalej budú vykonávať odborné aktivity, a to individuálne, pričom budú zachované preventívne hygienické opatrenia (použitie tvárového rúška, rukavíc). Ak tieto opatrenia majú vplyv na individuálne plány, programy sociálnej rehabilitácie resp. aj rizikové plány, odborní pracovníci14 zodpovední za ich administráciu ich spolu s klientom a ďalšími zainteresovanými osobami vyhodnotia a následne aktualizujú.

5.4.5 Veľmi dôležité je v ZSS počas nebezpečenstva šírenia ochorenia COVID-19 dodržiavať zakázať návštev. Ani vo výnimočných prípadoch nepovoliť návštevy príbuzným, ktorí vykazujú známky respiračnej infekcie.

5.4.6 Zdraví príbuzní, bez epidemiologickej anamnézy, môžu mať povolené návštevy vo výnimočných prípadoch, ak sa jedná o paliatívneho klienta. O takejto návšteve musí byť vedený záznam a dodržané všeobecné preventívne opatrenia na zabránenie prenosu kvapôčkovej infekcie.

5.4.7 V prípadoch, že bola potrebná hospitalizácia klienta, po návrate do ZSS je umiestnený v samostatnej izbe.

5.5 Ochranné pomôcky

5.5.1 ZSS je povinné plniť ochranné preventívne opatrenia a bezplatne zabezpečiť a poskytovať ochranné pracovné pomôcky ako aj ochranné pomôcky pre prijímateľov sociálnej služby. Zodpovednosť v ZSS za toto opatrenie nesie vedúca zariadenia v spolupráci s riaditeľom. Evidenciu
o poskytnutí ochranných pomôcok vedie vedúca zariadenia.

5.5.2 V prípade nedostatku ochranných pomôcok, zodpovedná osoba bezodkladne požiada o výpomoc na príslušnom vyššom územnom celku.

5.6 Preventívna kontrola zdravotného stavu klientov

5.6.1 Každé ráno službu konajúca sestra bude na jednotlivých oddeleniach kontrolovať zdravotný stav klientov – príznaky respiračného infektu. Do 9:00 hod. bude každé ráno informovať o zdravotnom stave klientov vedúcu ošetrovateľského úseku, a tá je následne povinná podať informáciu riaditeľovi ZSS. Vo večernom čase (18:00 – 20:00) bude službu konajúca sestra opätovne na jednotlivých oddeleniach kontrolovať zdravotný stav klientov – príznaky respiračného infektu.

5.6.2 V prípade, že bude klient ZSS vykazovať akýkoľvek klinický príznak respiračného infektu, bezodkladne túto situáciu vedúci ošetrovateľského úseku alebo ním poverená sestra konzultuje s ošetrujúcim lekárom.

5.7 Preventívne opatrenia pri prijímaní nových klientov

5.7.1 V záujme ochrany života a zdravia klientov v ZSS a bezpečnosti poskytovanej sociálnej služby je možné prijímanie iba fyzickej osoby, ktorá je v ohrození života alebo zdravia a je odkázaná na bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, a to - z prirodzeného domáceho prostredia, ak absolvovala 14 dňovú preventívnu karanténu na určenom karanténnom mieste15 a po 12-tom dni preventívnej karantény absolvovala test na COVID-19 s negatívnym výsledkom,

Karanténne miesta sú určené iba na absolvovanie preventívnej karantény a testovania prijímateľov sociálnej služby na karanténnom mieste. Po ich absolvovaní je klient presunutý do zariadenia sociálnych služieb, kde sa im začne sociálna služba poskytovať „trvale“ v normálnom režime podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ak je karanténne miesto určené v zariadení, kde sa má sociálna služba prijímateľovi začať poskytovať v normálnom režime, ide o presunutie do „bežných priestorov“ k ostatným klientom.

Mesto určí karanténne miesta pre zariadenie pre seniorov a VÚC určia karanténne miesta pre domov sociálnych služieb - zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak priamo v zariadení ústavnej zdravotnej absolvovala test na COVID-19. V prípade negatívneho výsledku testu na COVID – 19 je fyzická osoba/pacient prevezený do ZSS, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, kde absolvuje preventívnu 14 - dňovú karanténu od nástupu do tohto zariadenia. Ak zariadenie nemá možnosť tohto prijímateľa po dobu 14 dní izolovať, absolvuje
karanténu na karanténnom mieste určenom mestom alebo VÚC.

Článok 6
Opatrenia v prípade podozrenia na respiračnú infekciu a v prípade návratu zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

6.1 V prípade ochorenia je základnou prevenciou šírenia vírusu izolácia chorého a zabránenie jeho kontaktov pred, ako aj po vypuknutí ochorenia v období jeho nákazlivosti (t. j. 14 dní resp. podľa usmernenia lekára).

6.2 Osoby s akútnym respiračným ochorením by mali dodržiavať respiračnú hygienu – dodržiavať dostatočnú vzdialenosť od iných osôb, zakrývať si ústa a nos vreckovkou alebo papierovým obrúskom.

6.3 Osoba, s ktorou má ZSS uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a bola jej poskytnutá zdravotná starostlivosť v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, môže byť opätovne prijatá do ZSS ak bola priamo v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti testovaná na COVID-19. Proces testovania prebieha nasledovným spôsobom:

1. Klientovi ZSS budú odobrané a laboratórne vyšetrené 2 výtery z orofaryngu v minimálnom odstupe 24 hodín pri ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení, v ktorom bol liečený pre inú diagnózu ako COVID-19.
2. Klient môže byť prijatý späť do ZSS až po 2 negatívnych laboratórnych výsledkoch na detekciu SARS-CoV-2 v minimálnom odstupe 24 hodín.
Až po absolvovaní dvoch testov na COVID-19 s negatívnym výsledkom je prevezená do ZSS, kde absolvuje preventívnu 14 - dňovú karanténu.

Článok 7
Riešenie situácie s výpadkami pracovníkov

7.1 V ZSS je dôležitá intenzívna podpora jeho vedenia, rovnako všetkých pracovníkov, osobitné oceňovanie ich práce. Za účelom zmiernenia psychických a iných negatívnych dôsledkov krízovej situácie je im sprostredkovávané poskytovanie externej psychologickej a/alebo supervíznej podpory.

7.2 ZSS podľa možnosti pristúpi k diverzifikácii (rozčleneniu) zamestnancov, čo znamená, že budú pracovať podľa rozpisov služieb len v jednej časti (v jednej budove) zariadenia.

7.3 Pred nástupom do práce vedúca ošetrovateľského úseku alebo ňou poverená sestra alebo zamestnanec meria teplotu každému zamestnancovi, a to ešte pred vstupom do budovy ZSS. V prípade zvýšenej teploty nie je umožnené zamestnancovi vstúpiť do budovy ZSS. Tento je povinný kontaktovať svojho lekára za účelom posúdenia zdravotného stavu.

7.4 V prípade výpadku takého množstva zamestnancov, že by nebolo možné zabezpečiť chod prevádzky ZSS, nahlási riaditeľ príslušnému Okresnému úradu nedostatok personálnych kapacít v štruktúre podľa druhu najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonávajú. Okresný úrad koordinuje a organizačne zabezpečuje dopĺňanie personálnych kapacít.

7.5 Pri riešení nedostatku personálnych kapacít spolupracuje ZSS s miestnou samosprávou. V prípade potreby riaditeľ požiada obec (mesto) o poskytnutie dostupných personálnych kapacít na zabezpečovanie obslužných činností.

7.6 Uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 sa ukladá zamestnancom pracovná povinnosť a zákaz uplatnenia práva na štrajk. Uložená pracovná povinnosť sa vzťahuje výlučne na zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti.18 Zamestnanec, ktorému bola uložená pracovná povinnosť je povinný:

Ak zariadenie nemá možnosť tohto prijímateľa po dobu 14 dní izolovať (napr. zariadenie rodinného typu), absolvuje karanténu na karanténnom mieste určenom mestom alebo VÚC.

- zotrvať v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, ak jeho zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,
- vykonávať iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, ak jeho zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,
- plniť pracovnú povinnosť na mieste a v rozsahu uloženom v príkaze, ak jeho zamestnávateľ neplní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.)

Článok 8
Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnanca

8.1 Inkubačná doba ochorenia COVID-19 je od 2 – 14 dní. Z tohto dôvodu zamestnanci, ktorí boli vystavení kontaktu s človekom s potvrdeným ochorením COVID-19, majú byť bezodkladne izolovaní v domácom prostredí počas 14 dní od posledného kontaktu s chorou osobou, nakoľko sa v
priebehu tohto obdobia môže u nich vyvinúť ochorenie s príznakmi.

8.2 Zamestnanec ZSS je o kontakte s človekom s potvrdeným ochorením COVID-19 povinný telefonicky informovať riaditeľa ZSS.

8.3 Zamestnávateľ je vzhľadom na povinnosť predchádzať rizikám z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci oprávnený vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára (ktorého má kontaktovať najskôr telefonicky a podľa inštrukcií buď prísť na vyšetrenie alebo zostať v domácej izolácii), najmä ak je dôvodné podozrenie nebezpečenstva vzhľadom k vykonávanej práci alebo má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať prácu pre možnosť ochorenia COVID-19.
O prípadnom nariadení karantény, t.j. izolácie, jej trvaní a ukončení rozhoduje príslušný RÚVZ, ktorý je povinný podať zamestnávateľovi na jeho žiadosť informáciu o tom, že zamestnancovi bola karanténa nariadená.

8.4 V prípade, že je zamestnancovi nariadená karanténa, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca, pri ktorej mu prislúcha náhrada mzdy alebo platu rovnako ako v prípade, keď je dočasne práce neschopný.

8.5 V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u zamestnanca sú v ZSS izolovaní všetky ostatné osoby, ktorí prišli s chorým zamestnancom do kontaktu, ak tak určí hygienik RÚVZ. Všetky priestory a povrchy, v ktorých sa chorý zamestnanec nachádzal, musia byť následne dôkladne dezinfikované za použitia virucídneho dezinfekčného prostriedku podľa dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku ZSS a usmernenia pracovníka RÚVZ. Ak RÚVZ nerozhodne inak postupuje sa podľa „Protokolu postupu v prípade podozrenia nákazy v zariadení“ (pozri Príloha č. 2).

Článok 9
Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u klienta

9.1 V prípade, ak je podozrenie na ochorenie COVID-19 u klienta, je zodpovedným zamestnancom ZSS kontaktovaný ošetrujúci lekár (všeobecný lekár pre dospelých), ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Pokiaľ nie je k dispozícii lekár, je kontaktovaný príslušný RÚVZ podľa miestnej príslušnosti.

9.2 V prípade, ak regionálny hygienik RÚVZ vysloví podozrenie z vírusového ochorenia COVID-19, ale rozhodne, že chorý klient nebude prevezený do zdravotníckeho zariadenia na ďalšie odborné vyšetrenie alebo hospitalizáciu, ale vyšetrí ho tím záchrannej zdravotnej služby, ktorý odoberie aj vzorky na potvrdenie alebo vyvrátenie podozrenia na COVID-19, tak je v ZSS chorý klient zabezpečený v prísnej izolácii podľa odporúčaní odborného pracovníka RÚVZ. V starostlivosti o tohto klienta sa postupuje rovnako ako v prípade bežnej respiračnej vírusovej infekcie. Izba s izolovaným klientom/pacientom je označená ako infekčná z dôvodu, aby boli zamestnanci jasne informovaní o potrebe dodržiavania režimových opatrení, bariérovej ošetrovacej techniky a dôslednom používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“).

9.3 V prípade, že ide o klienta s potvrdeným ochorením COVID – 19, je povinný používať ochranné rúško, ak ho daná osoba toleruje. Použité rúška sú následne bezpečne uskladnené v špeciálnej nádobe označenej ako biologický odpad alebo aspoň v 2 vreciach a samostatnej nádobe pre zhromažďovanie biologického materiálu, ktorý sa má pravidelne vynášať za prísnych podmienok, ktoré nedovolia kontamináciu okolitého prostredia mimo izbu izolovaného klienta. Následne bude tento materiál zlikvidovaný podľa prevádzkového poriadku zariadenia, ktorý musí obsahovať postup zberu a likvidácie odpadkov z hľadiska ich charakteru (biologický, ostrý, komunálny a pod.).

9.4 Personál je vybavený jednorazovými pomôckami určenými pre prácu s klientom so suspektným (podozrivým) alebo s potvrdeným ochorením COVID-19. V prípade, že ich ZSS nemá k dispozícii, žiada o ich zabezpečenie príslušný vyšší územný celok.

9.5 Jednorazové pomôcky použité na ošetrovanie chorého klienta sú bezpečne likvidované ihneď po použití (vrátane papierových obrúskov použitých pri kašľaní, či fúkaní nosa). Ak nie sú k dispozícii jednorazové pomôcky určené pre prácu s COVID-19 a nemožno tak zaistiť dostatočnú ochranu
personálu, musí byť klient v spolupráci s RÚVZ prevezený sanitkou vybavenou na prevoz infekčného pacienta do zdravotníckeho zariadenia a hospitalizovaný počas celej doby infekčnosti.

9.6 Na základe vyplnenia formulára o hlásení kontaktov môže byť nariadené izolovanie všetkých klientov, ktorí prišli s chorým klientom do kontaktu, ak tak rozhodne miestne príslušný RÚVZ. V takom prípade sa poskytovateľ riadi odporúčaním RÚVZ. Ak RÚVZ nerozhodne inak, postupuje podľa „Protokolu postupu v prípade podozrenia nákazy v zariadení“ (pozri Príloha č. 2).

9.7 Personál je o jednotlivých postupoch vzdelávaný podľa vnútorných predpisov a pokynov RÚVZ.

Článok 10
Dočasné karanténne (izolačné) miestnosti

10.1 V ZSS je potrebné z dôvodu ochrany ostatných klientov aj zamestnancov pristúpiť k vytvoreniu dočasných karanténnych miestností (určené pre klientov prepustených z nemocnice bez podozrenia na ochorenie COVID-19 alebo pre klientov prepustených z nemocnice, ktorí vykazujú príznaky
ochorenia COVID-19, ale neboli na ochorenie testovaní) a k vytvoreniu dočasnej izolačnej miestnosti pre klientov s potvrdeným ochorením na COVID-19.

Uvedie sa konkrétny RÚVZ.

10.2 Karanténne miestnosti sú vytvorené v spolupráci s lekárom a v prípade potreby aj s RÚVZ. Ich zoznam je prílohou č. 6 tejto smernice. V prípade výskytu ochorenia COVID-19 sú tieto miestnosti označené ako „Izolačná miestnosť COVID-19“.

10.3 V prípade potreby bude podľa odporúčaní RÚVZ spracovaný plán tzv. reprofilizácie lôžok v ZSS, t. j. vytvorenia izieb, miest, oddelenia pre izoláciu pre prípad nariadenia rozsiahlejšej izolácie v zariadení. Ak taká situácia nastane, postup bude detailne koordinovaný s RÚVZ. Krízový tím ZSS pripraví plán prechodného preskupenia klientov a vytvorenia minimálne 2 tzv. izolačných miestností so samostatným WC, prípadne kúpeľňou (ak to je možné).

Článok 11
Manipulácia s odpadom

11.1 Všetok odpad, s ktorým bola nakazená osoba v styku, vrátane použitých vreckoviek inkontinenčných podložiek a ďalších predmetov znečistených telesnými tekutinami, má byť vložený do plastových vriec na odpad a zviazaný. Plastové vrecia, ktoré sú používané pre tento druh odpadu, musia mať maximálny objem 0,1 m3 a silu minimálne 0,1 mm. Tento odpad je povinnosť zatriediť do kategórie nebezpečný a v súlade s legislatívou s ním nakladať. Pri narábaní s týmto odpadom sa musia používať OOPP.

Článok 12
Zloženie krízového tímu a dôležité kontakty

12.1 Za účelom zabezpečenia preventívnych, a v prípade potreby aj represívnych opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v ZSS, ako aj zabezpečenia realizácie plánu krízových opatrení, riaditeľ ZSS menuje vybraných zamestnancov za členov krízového tímu. Zoznam členov krízového tímu tvorí prílohu č. 1 tejto smernice. 

12.2 V prípade potreby budú do pracovnej skupiny prizvaní aj iní zamestnanci ZSS, prípadne externí odborníci.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Interný predpis, ktorý bol schválený riaditeľom Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Harmónia n.o. OCEAN je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú povinní sa s ním preukázateľne oboznámiť.
2. Kontrolou jeho dodržiavania a realizovania sú poverení a zodpovední vedúci zamestnanci.
3. Interný predpis nadobúda platnosť dňom vydania.V tlačenej podobe je uložený k nahliadnutiu a k dispozícii:
a) v kancelárii riaditeľa,
b) v kancelárii sociálneho úseku,
c) v kancelárii vedúceho ošetrovateľského úseku,
d) na nástenke vo vestibule ZSS.
4. Interný predpis je zverejnený na webovom sídle http://www.harmoniaocean.sk a to najneskôr do 7. mája 2020.
Zoznam príloh
Príloha č. 1 Zoznam a kontakty členov krízového tímu a iné dôležité kontakty
Príloha č. 2 Protokol postupu pre prípad podozrenia nákazy v zariadení
Príloha č. 3 Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu s použitím dezinfekčných prostriedkov (upratovačka)
Príloha č. 4 Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu s použitím dezinfekčných prostriedkov (kuchyňa)
Príloha č. 5 Organizácia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb
Príloha č.6 Zoznam izolačných miestností (podľa špecifík ZSS)

Spracoval:

Schválil: Rudolf Staník Riaditeľ 6.5.2020

TOP